Predstavitev projektnih partnerjev:

Prijavitelj: Osnovna šola Zrínyi Miklós – Bolyai János, Nagykanizsa, Madžarska

Osnovna šola Zrínyi Miklós-Bolyai János je bila ustanovljena leta 1869 v Nagykanizsi. Šola se nahaja v centru mesta, vanjo je vpisanih več kot 400 otrok. Šola trdno verjame v metode poučevanja, ki temeljijo na tradicionalnih človeških vrednotah in namerava prilagoditi svoje pedagogike, glede na učne potrebe in izzive, kot tudi pričakovanja staršev. V skladu s pedagoškim delom, posveča šola posebno pozornost naslednjim izobraževalnim področjem: matematiki, madžarski in tuji jeziki, informacijske tehnologije in šport. Poleg obveznih predmetov, se lahko učenci odločijo za komplementarni pouk že v prvem letu izobraževanja.
Učitelji si zelo prizadevamo zagotoviti izobraževanje s pomočjo najbolj inovativnih orodij ter uporabe neposrednih in posrednih izobraževalnih metod, ki spodbujajo uvajanje inovativnih učnih pristopov (npr. projektno učenje, sodelovalno učenje, računalniško podprto učenje, da bi bilo učenje bolj zabavno. Osnovna šola je poznana in naslednjih vidikov: osredotočene na otroka, osebno učenje ali individualne pomoči v skladu s potrebami in željami vsakega otroka v okviru vseživljenjskega učenja ipd.

Projektni partner: IMRO-DDKK Nonprofit Ltd., Nagykanizsa, Madžarska

IMRO-DDKK je bilo ustanovljeno leta 2009 z namenom zagotavljanja učinkovite podpore okolju prijaznih politike in pobude, predvsem na območjih zahodnega in južnega Podonavja ter obmejnih regijah sosednjih držav (Hrvaška, Slovenija in Avstrija). Z izvajanjem številnih projektov se osredotoča na varstvo okolja, spodbujanje obnovljivih virov energije in iskanje energetsko učinkovitih rešitev. IMRO izvaja tudi dejavnosti, ki spodbujajo ekološko ozaveščenost z uporabo trajnostnih načinov življenja in izobraževanja.
IMRO sodeluje pri številnih projektih, ki jih financira EU (avstrijsko-madžarski Program čezmejnega sodelovanja, EuropeAid in Erasmus + programi). Podjetje je osredotočeno na organizacijo dogodkov, vključno z izobraževalnimi dejavnostmi, predavanji, tečaji in kampanjami za ozaveščanje, povezanimi s temami, kot so varovanje okolja, podnebne spremembe, energetska učinkovitosti in trajnost. IMRO-DDKK tudi razvija in testira različna tematska učna gradiva. Organizacija ima izkušnje pri načrtovanju in izvajanju neformalnih izobraževalnih dejavnosti za vrtce, osnovne in srednje šole otrok, z namenom spodbujanja okolju in podnebju prijaznega vedenja.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Krško, Velenje, Slovenija

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Na Univerzi v Mariboru se izobražuje 18.000 študentov. Univerza obsega sedemnajst fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske programe. Fakulteta za energetiko je ena najmlajših članic Univerze v Mariboru. Fakulteta je začela redno delovanje takoj po njeni ustanovitvi, s sklepom Državnega zbora, dne 22. junija 2007. Pedagoški proces na Fakulteti za energetiko je bil prvič izveden v študijskem letu 2008/09. Fakulteta deluje na dveh lokacijah, v Krškem in Velenju. Sedež fakultete je v Krškem, medtem ko je stalna dislocirano enota v Velenju. Obe lokaciji predstavljata največja energetska bazena v Sloveniji, in sicer Nuklearno elektrarno v Krškem in hidroelektrarne na reki Savi ter največja slovenska termoelektrarna v Šoštanju, Velenju.
Internacionalizacija igra pomembno vlogo. Univerza spodbuja mobilnosti študentov in zaposlenih ter aktivno sodelovanje v mednarodnih združenjih, mrežah in projektih. Hkrati spodbuja in varuje slovenski jezik, nacionalno identiteto, dediščino in kulturo. Univerza si prizadeva za spodbujanje partnerstva s podjetji, vladnimi in nevladnimi ter drugimi institucijami v družbi, da bi obogatila univerzitetno poučevanje, raziskovanje in ustvarjalno dejavnost, krepitev demokratičnih in etičnih vrednot in državljanske odgovornosti, reševanje kritičnih družbenih vprašanj, ekoloških in okoljskih vprašanj ter spodbujanje trajnosti v razvoju, kar prispeva k skupnim, javnim dobrinam.

Project partner: DOŠ I LENDAVA, Lendva, Slovenia

Šola je največja dvojezična šola mešanih narodnosti v Pomurski regiji in ena največjih v celotni državi. V izobraževalni proces je v 30-tih razredih vključeno 506 otrok. Pred nekaj desetletji se je na šoli izobraževalo več kot tisoč učencev. Število zaposlenih je nekaj več kot sto. Šola je postala ena od vodilnih slovenskih eko in Unesco-šol in imela deset let naziv raziskovalne šole. Najnovejši naslov šole je Zdrava šola.
Poleg posredovanje in sprejemanje znanja, ki je osnova za odgovoren odnos do narave, vključuje tudi aktivno spreminjanje vedenja v odgovorno ravnanje v okolju. Metodološko in mednarodno primerljiv program Ekošola uporablja interdisciplinarno izobraževanje za otroke in vključuje razvoj odgovornega odnosa do okolja, narave in obstoja. Eko-ekipa šole se vsako leto osredotoča na drugo temo in realizirajo svoje ideje v različnih dejavnostih.
Posebnost šole je dvojezično izobraževanje. Učitelji poučujejo v slovenskem in madžarskem jeziku. Oba jezika sta tudi ločena predmeta, ki se poučujeta kot materna in tuja jezika.

Projektni partner: Focus Eco center, Targu Mures, Romunija

Focus Eco Center je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1994 v Tg. Mures, Romunija. Organizacija deluje kot eko svetovanje in okoljski izobraževalni center, s 4-5 člani osebja, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. Delo organizacije se osredotoča na podajanje informacij različnim deležnikom, v zvezi s trajnostnim razvojem in okoljskimi problemi. Organizacija deluje predvsem na regionalni ravni, v regiji Srednja Transilvanija. Organizacija tudi sodeluje pri različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Focus deluje tudi kot demonstracijski center, kjer se lahko obiskovalci srečajo z uporabo obnovljivih virov energije in trajnostnih praks. Ta center se nahaja v mikroregiji Niraj, kjer Fokus Eko center v sodelovanju z lokalnim svetom Galesti realiziral projekt »Galesti, klimatsko prijazna vas«.
Focus je sodeluje tudi pri razvoju izobraževalnih programov za študente in odrasle. Focus Eco Center je vključen v regionalne razvojne projekte v regiji Srednja Transilvanija. Focus Eko center podpira več mest pri pripravi trajnostnih energetskih akcijskih načrtov. V mikroregiji Niraj Focus Eko center podpira lokalne skupnosti pri oblikovanju strategije LEADER.

Projektni partner: Šola gimnazija “Szentivani Mihaly”, Galesti, Romunija

Ta šola se osredotoča na splošno izobraževanje in je javni zavod. Ima tri strukture: dve osnovni šoli, štiri vrtce in srednjo šolo, skupno 272 učencev starih od 3-15 let, od tega 69 otrok, starih od 9-11 let. Glavni namen šole je razvijanje praktičnih spretnosti in podajanje uporabnega znanja. Šola bi rada ponudila okolje, v katerem se bodo učenci počutili varne in se ustvarjalno izpopolnjevali na različnih področjih. Nadalje bi učence radi motivirali za ohranjanje tradicije in odprtosti v svet oz. novitetam. Šola daje poudarek na kakovosti in ne na količini. Šola poskuša slediti nacionalnemu učnemu načrtu tako, da izzove otroško radovednost. To je razlog, zakaj daje šola poudarek velikemu številu obšolskih dejavnosti.
Od vrtca do 8. razreda na vseh ravneh se učence seznanja z naravo in okoljem, na interdisciplinaren način.